Dôležitosť informačnej architektúry ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2013 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Vo februárovom čísle čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Dôležitosť HTML kódu ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe zaoberali dôležitosťou HTML kódu, ktorý patrí k on page faktorom pri SEO optimalizácii. V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

  • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
  • Off-page ranking factory (faktory mimo stránky)
  • porušenia
  • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú.

Ak si bližšie všimneme on-page ranking faktory tak zistíme, že hlavné skupiny predstavujú obsah (content), HTML a architektúru. Tieto faktory vyslovene záležia od autora webového sídla. Ide o to, aký druh obsahu publikuje na stránke, aký čistý kód HTML používa a samozrejme aj od samotnej architektúry webového sídla.

V minulom čísle sme si v článku Dôležitosť HTML kódu ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe všimli bližšie on-page faktory týkajúce sa HTML kódu. Patrili sem prvok titul stránky (HTML Title tag), prvok metadescription (HD – meta description tag) a záhlavia stránky (Hh – header tags).

V dnešnom článku si bližšie všimneme ďalšie on-page faktory týkajúce sa architektúry webového sídla. Patria sem indexovateľnosť webového sídla (Ac – site crawlability), rýchlosť webového sídla (As – site speed) a popisnosť URL adresy (Au – URL descriptive).

Indexovateľnosť webového sídla

Dôležitou súčasťou vyhľadávacieho nástroja je robot, ktorý chodí po jednotlivých stránkach a vytvára index, na základe ktorého potom môžeme spätne vyhľadávať. Preto by sme nikdy nemali zabúdať nato, že stránka by mala byť dobre zindexovateľná. Preto by sme sa mali vystríhať používaniu príliš veľkej grafiky, flashu a Javascriptu. Indexovateľnosť webového sídla podporuje mapa sídla. Dobre zindexovateľná stránka spĺňa tiež všetky atribúty prístupnosti webového sídla.

Rýchlosť webového sídla

Google chce, aby web bol miestom, kde používatelia nájdu rýchlo a pohodlne informácie. Preto nie je žiadnym tajomstvom, že rýchlosť webového sídla sa stáva tiež dôležitým ranking faktorom. Dôležitosť rýchlosti webového sídla je pekne vysvetlená v článku It’s Official: Google Now Counts Site Speed As A Ranking Factor. K zaujímavým odporúčaniam patrí aj článok Iana Lurieho 29 Ways To Speed Up Your Website (2011). Väčšina odporúčaní sa týka predovšetkým optimalizácie veľkosti obrázkov, písania čistého HTML kódu, využívania externých css súborov a pod.

Popisnosť URL adresy

K ďalším nemenej dôležitým faktorom patrí popisnosť URL adresy. Robot vyhľadávacieho nástroja hodnotí vysoko pozitívne, ak sa nachádza kľúčové slovo v URL adrese.

Pozitívne príklady: Kysucká knižnica, http://www.kniznica-cadca.sk
Galantská knižnica, http://www.galantskakniznica.sk

Negatívny príklad:
Knižnica Justičnej akadémie, http://www.ja-sr.sk/node/35

Odporúčam si pozrieť video, kde Matt Cutts bližšie vysvetľuje význam kľúčových slov v URL adrese Google’s Matt Cutts On Keywords In The URL (Schwartyz 2009).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o dôležitých faktoroch, ktoré sa týkajú informačnej architektúry webového sídla. Patria sem indexovateľnosť webového sídla, rýchlosť webového sídla a popisnosť URL adresy. Podľa väčšiny odborníkov je dôležité brať všetky uvedené faktory do úvahy a sledovať trendy, ku ktorým dochádza pri SEO optimalizácii. Je to predovšetkým stále väčší vplyv sociálnych sietí a off page faktorov.


Literatúra


a) Lurie, Ian. 29 Ways To Speed Up Your Website. In Search Engine Land [online] Mar 31, 2011 [cit. 2013-02-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/29-ways-to-speed-up-your-website-70437
b) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-02-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
c) Schwartz, Barry. Google’s Matt Cutts On Keywords In The URL. In Search Engine Land [online] Mar 18, 2009 [cit. 2013-02-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/googles-matt-cutts-on-keywords-in-the-url-16976
d) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-02-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.