Dôležitosť HTML kódu ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V januárovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Význam periodickej tabuľky SEO ranking faktorov so zameraním sa na obsah webového sídla zaoberali periodickou tabuľkou SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

 • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
 • Off-page ranking factory (faktory mimo stránky)
 • porušenia
 • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú.

Ak si bližšie všimneme on-page ranking faktory tak zistíme, že hlavné skupiny predstavujú obsah (content), HTML a architektúru. Tieto faktory vyslovene záležia od autora webového sídla. Ide o to, aký druh obsahu publikuje na stránke, aký čistý kód HTML používa a samozrejme aj od samotnej architektúry webového sídla.

V minulom čísle sme si všimli bližšie on-page faktory týkajúce sa obsahu. Patrili sem kvalita obsahu (Content quality – Cq), výskum obsahu (Content research - Cr), slová obsahu (Content words - Cw),  porozumenie obsahu (Content engagement - Ce) a aktuálnosť obsahu (Content freshness - Cf). 

V dnešnom článku si bližšie všimneme ďalšie on-page faktory týkajúce sa HTML kódu. Patria sem titul stránky (HTML Title tag), prvok metadescription (HD – meta description tag) a záhlavia stránky (Hh – header tags).

Titul stránky

Titul stránky patrí k mimoriadne dôležitým a významným prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Donedávna sa podľa názoru SEO expertov dokonca pokladal za najdôležitejší. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú titul stránky ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača.

Veľkou chybou, ktorú často nájdeme na slovenskom internete je názov „Vitajte na stránkach XY!“. Podobne v prípade viacjazyčných verzií by nadpis nemal začínať určitým a neurčitým členom (A, An, The, Die, Der, Das a pod.).

Preto by sme pri písaní názvov dokumentov mali dodržiavať podľa Nielsena nasledovné zásady:

 • Jasne povedať o čom webová stránka pojednáva pomocou zrozumiteľných výrazov.
 • Používať jednoduchý jazyk používateľov a nie sofistikované názvy.
 • Vyhýbať sa názvom začínajúcim neurčitým členom, prvé slovo, prípadne skupina slov by mala byť dostatočne informačne bohatá.
 • Nezačínať názvy všetkých stránok rovnakým slovom a nepoužívať rovnaké názvy na všetkých stranách webového sídla. 

Práve presný a výstižný popis stránky umožní lepšie používateľom zorientovať sa v obsahu stránky, pretože titul stránky sa zobrazí v zozname výsledkov vyhľadávania.

Obr. Titul stránky veľa napovie o obsahu stránky

Obr. Titul stránky veľa napovie o obsahu stránky

Titul by mal byť jedinečný pre každú webovú stránku

Veľmi častou chybou, ktorá sa bohužiaľ ešte veľmi často vyskytuje na webových sídlach, je nič nehovoriaci titul stránky a tiež rovnaký titul na všetkých stránkach.

Negatívne príklady:

<title>Vitajte na stránke</title>
<title>Úvod</title>
<title>: : : . . . SK-BAUTECH . . . : : :</title>
<title>***** Nertex - your PLM company *****</title>

V uvedených prípadoch je prvkom iba nič nehovoriace slovo. V lepšom prípade je to aspoň názov firmy, ale opäť chýbajú kľúčové slová charakterizujúce zameranie firmy.

Pozitívne príklady:
<title>Slovenské národné divadlo</title>
<title>Činohra, Slovenské národné divadlo</title>
<title>Programový plagát na stiahnutie, Slovenské národné divadlo</title>

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že ak napríklad zadáme požiadavku na činohru, sme navigovaní rovno do časti webového sídla, kde sa hovorí o činohre v Slovenskom národnom divadle. Výstižný názov časti sídla je prezentovaný aj v titule stránky v porovnaní s ďalšími stránkami.

Obr. Prvok Title by mal byť iný pre každú časť webového sídla

Obr. Prvok Title by mal byť iný pre každú časť webového sídla

Ako sme už uviedli prvok Title vidíme nad prehliadačom aj ako značku v bookmarkoch.

Obr. Ukážka záložiek pre webové sídlo Slovenského národného divadla

Obr. Ukážka záložiek pre webové sídlo Slovenského národného divadla

Ako vidíme na obrázku, v prípade, že pre každú časť webového sídla SND bol vytvorený výstižný popis, aj v orientácia v záložkách je ďaleko jednoduchšia. Pre záujemcov o hlbšie štúdium problematiky odporúčame článok Danny Sullivana (2010) Writing HTML Title Tags For Humans, Google & Bing.

Prvok metadescription

Ak sa nachádza v hlavičke dokumentu metaprvok description, Google ho využije pri zobrazení výstupného záznamu. Metaprvok description by mal odrážať obsah každej stránky webového sídla. Dobre napísaný prvok description zvyšuje klikateľnosť sídla a tým pádom má tiež vplyv na SEO optimalizáciu.

Pozitívny príklad:
Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči http://www.skn.sk
<meta name="description" lang="sk" content="Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným celonárodným knižničnoinformačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenskej republiky i Slovákov žijúcich v zahraničí">

Treba si uvedomiť, že prvok metadescription sa nachádza v hlavičke HTML zdrojového kódu, čiže bežný používateľ ho nevidí. Vidí ho ale prieskumový stroj a využije pri zobrazovaní.

<META NAME=”Description” CONTENT=”informatívny popis stránky”>

Dobrý prvok description by mal mať nasledovné atribúty:

 • jedinečný metaprvok description pre každú stránku webového sídla,
 • poukázať na obsah webovej stránky, ktorý sa nenachádza v titule stránky,
 • popis by sa mal ľahko čítať a byť zrozumiteľný,
 • popis by mal byť kvalitný a plne odrážať obsah webovej stránky.

Záhlavie stránky

Prieskumový stroj hodnotí vysoko použitie kľúčových slov v záhlaviach H1 – H6, ktoré fungujú ako nadpisy, pričom postupuje od prvku H1 dole. Záhlavie H1 má najväčšiu prioritu a záhlavie H6 najmenšiu. Prvky záhlavia predstavujú formálny spôsob, ako identifikovať kľúčové sekcie na stránke, pričom je veľmi dôležitý aj výber kľúčových slov. Neodporúča sa dávať ako záhlavie celé paragrafy. Kedysi mali väčší význam pri SEO optimalizácii, ako je tomu v súčasnosti. Viac informácií nájdete v blogu Chrisa Butterwortha (2012) Do H1 Tags Still Help SEO?

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o dôležitých faktoroch, ktoré sa týkajú HTML kódu. Patria sem titul stránky (HTML Title tag), prvok metadescription (HD – meta description tag) a záhlavia stránky (Hh – header tags). Odborníci sa zhodujú, že tieto HTML prvky majú stále menší vplyv na SEO optimalizáciu, ale napriek tomu ich význam nemožno podceňovať. Stále k najdôležitejším faktorom patrí titul stránky.


Literatúra


a) BUTTERWORTH, Chris.2012. Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov. In SEO Blog, SEO Research, Technical SEO. Jun 29, 2012. [online], [cit. 2013-01-10]. Dostupné na internete: http://cbutterworth.com/do-h1-tags-still-help-seo/
b) NIELSEN, Jakob. Web.Design. Průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002, 382 s.
c) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-01-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
d) SULLIVAN, Danny. 2010. Writing HTML Title Tags For Humans, Google & Bing. In Search Engine Land [online], 21. 12. 2010 [cit. 2013-01-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/writing-html-title-tags-humans-google-bing-59384
e) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-01-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.