Dôležitosť a princípy dizajnu navigácie na webovom sídle

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2008 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V minulých číslach elektronického spravodaja sme sa podrobne venovali Smerniciam Google pre tvorcov webových sídiel, ktoré majú významný vplyv na SEO optimalizáciu a tým aj nájditeľnosť webového sídla. V dnešnej dobe, keď sme doslova zavalení tisíckami webových sídiel je dôležité, aby webové sídlo predstavovalo pridanú hodnotu pre používateľa. O tom, ako sa webové sídla vyvíjali v čase zistíme v Internet archive. Sami sa môžeme presvedčiť, že celkový dizajn webového sídla stále viac ovplyvňuje novovznikajúca vedná disciplína informačná architektúra, ktorá sa tiež vyvíja predovšetkým v súvislosti s aplikáciami Webu 2.0.

Svedčí o tom aj prepracovaná definícia informačnej architektúry Louisa Rosenfelda a Petra Morvilla v treťom vydaní klasickej publikácie Information architecture for the World Wide Web, kde ju definujú nasledovne (2006, s. 4):

 • Štrukturálny dizajn spoločného informačného prostredia.
 • Kombinácia organizačných, popisných, vyhľadávacích a navigačných systémov v rámci webových sídiel a intranetov.
 • Umenie a veda tvarovania informačných produktov a skúseností na podporu použiteľnosti a nájditeľnosti.
 • Vznikajúca disciplína a spoločenská prax s cieľom zaviesť princípy dizajnu a architektúry do digitálneho sveta.

V uvedenej definícii sa oproti definícii informačnej architektúry v predchádzajúcich vydaniach zdôrazňuje použiteľnosť a nájditeľnosť v súvislosti s aplikáciami Webu 2.0 ako aj dôležitosť navigácie v rámci webových sídiel a intranetov.

Dnes už môžeme hovoriť aj o histórii vývoja dizajnu webových sídiel, kedy sa už vytvorila aj teoretická báza navigačného systému. V nasledujúcich článkoch sa budeme podrobnejšie venovať princípom a konvenciám, ktoré by sme mali dodržiavať pri návrhu navigácie na webovom sídle.

Cieľ a princípy navigácie na webovom sídle

Dobrá navigácia na webovom sídle je kľúčom k jeho úspechu. Navigáciu si môžeme definovať ako vedu ale aj umenie, ktorá umožňuje jednoduchý pohyb a orientáciu používateľa po webovom sídle. Mala by byť jednoduchá a umožniť čo najrýchlejšie nájsť požadovaný obsah. Treba si uvedomiť, že dnes je na webových sídlach obrovské množstvo obsahu. Načo je nám ale obsah, keď ho nedokážeme nájsť? Preto dobrú navigáciu na webovom sídle môžeme prirovnať k obsahu tradičnej publikácie.

Zatiaľ čo pri tradičnej publikácii máme hneď predstavu o jej veľkosti, môžeme ju chytiť do ruky, listovať v nej, pozrieť si index, registre, obsah, v prípade webového sídla je to iné.

Webové sídlo nemôžeme chytiť do ruky, prezerať si môžeme vždy iba jednu obrazovku a pri zle navrhnutej navigácii sa môžeme ľahko stratiť. Práve preto dobre navrhnutý systém navigácie vychádzajúci z potrieb a požiadaviek používateľa je dôležitým kritériom úspechu webového sídla.

Cieľom dobrej navigácie by malo byť:

 • poskytnúť používateľovi príjemný spôsob prechádzania sa po webovom sídle tak, aby čo najrýchlejšie našiel požadovaný obsah,
 • zabezpečiť, aby používateľ vždy vedel, kde sa nachádza, kde bol a kde môže ísť v rámci daného sídla,
 • umožniť používateľovi rýchly a logický pohyb po webovom sídle,
 • poskytnúť používateľovi správny kontext dokumentu.

Efektívna navigácia musí byť jednoduchá, intuitívna a konzistentná.

Aj keď od tvorby prvých webových sídiel prešlo viac ako 15 rokov, ešte stále na internete nachádzame množstvo sídiel, ktoré nespĺňajú základné atribúty dobrej navigácie. Treba si uvedomiť, že navigácia nie sú iba spojenia, ale dobrý systém navigácie znamená aj dobrú komunikáciu s používateľom webového sídla, ktorá rozpráva príbeh, ktorý má začiatok, stred a koniec. Pri návrhu navigačného systému by sme mali dodržiavať princípy, ktoré sa etablovali počas vývoja teórie informačnej architektúry
(McGovern, Norton, 2002, s. 145-158):

1. Navigáciu navrhujte pre používateľa webového sídla
2. Poskytnite používateľom viac možností navigácie
3. Dajte používateľom vedieť, kde sa práve nachádzajú
4. Dajte používateľom vedieť, kde boli
5. Dajte používateľom vedieť, kde môžu ísť
6. Poskytnite kontext
7. Buďte konzistentní
8. Dodržiavajte webové konvencie
9. Neprekvapujte alebo nezavádzajte používateľa
10. Poskytnite používateľovi podporu a spätnú väzbu

V dnešnom článku sa budeme venovať podrobnejšie prvému pravidlu, ktoré hovorí, že navigáciu by sme mali navrhovať pre používateľa webového sídla.

Navigáciu navrhujte pre používateľa webového sídla

Dobrý navigačný systém musí vždy vychádzať z potrieb a požiadaviek používateľov webového sídla. Nemala by sa robiť v laboratórnych podmienkach a odrážať napríklad štruktúru organizácie. Podobne by sa ako návestia navigačného systému mali používať zrozumiteľné a často používané názvy. Experti informačnej architektúry navrhujú pri návrhu navigačného systému:

 • Zahrnúť do jeho tvorby budúcich používateľov webového sídla prostredníctvom dotazníkov, interview, riadených rozhovorov a pod.
 • Čo najskôr vytvoriť prototyp navigačného systému, ktorý by sa mať testovať a zákazníci by mali mať možnosť spätnej väzby.

Čo znamená zahrnúť budúcich používateľov do tvorby webového sídla? Znamená to predovšetkým zamerať sa na ciele a potreby budúceho webového sídla.

Na to, aby sme ich zistili musíme hovoriť s ľuďmi o tom, kto bude sídlo používať. V prípade intranetu treba zistiť denné aktivity zamestnancov. Ak ide o komerčnú sieť, treba hovoriť s potencionálnymi zákazníkmi. Pýtať sa ich na to čo majú radi a čo nie na webovom sídle, aký je ich preferovaný spôsob navigácie a pod.

Skutočné riešenie musí byť otvorené, nie dopredu vytvorené. K jednej z ukážkových navigácií patrí navigácia International Children’s Digital Library. Zárukou excelentnej navigácie je aj to, že ide o projekt prestížneho pracoviska pre interakciu človeka s počítačom HCI Laboratory na Universite v Marylande. Už o tom, že návrh navigačného systému nebol jednoduchý svedčí skutočnosť, že jej cieľom je vytvoriť digitálnu knižnicu s viac ako 10 000 knihami v najmenej 100 jazykoch, ktoré sú bezplatne k dispozícii deťom viacerých vekových skupín, učiteľom, rodičom, ale aj výskumníkom prostredníctvom internetu.

Obr. Ukážka navigačného systému International Children's Digital Library

Obr. Ukážka navigačného systému International Children's Digital Library

Ako vidíme na obrázku č. 1, tvorcovia navigačného systému pri svojom návrhu plne rešpektovali budúcich používateľov digitálnej knižnice. K dispozícii je možnosť navigácie podľa vekových skupín, formátu knihy, farebného obalu knihy, ocenených kníh, žánru, jazyka a mnoho ďalších možností. Voľba navigačného systému plne rešpektovala požiadavky používateľov a bola podporená serióznym výskumom.

Obr. Jednoduchá voľba navigačného systému

Obr. Jednoduchá voľba navigačného systému

Ako vidíme na nasledujúcom obrázku jednoduchou voľbou z ponuky navigačného systému som si zvolila krátke knihy pre deti od 3 do 5 rokov s charakterovými postavami zvierat so zelenou obálkou v anglickom jazyku. Výsledkom bolo 6 kníh.

Práve dobre zvolený systém navigácie býva často kľúčom k úspechu komerčných sídiel. Na nasledujúcom obrázku vidíme portál umožňujúci si rezervovať ubytovanie na Slovensku UbytujemSa.sk.

Obr. Vstupná obrazovka portálu UbytujemSa.sk

Obr. Vstupná obrazovka portálu UbytujemSa.sk

Pri návrhu systému navigácie sa vychádzalo z potrieb používateľov, ktorí hľadajú buď chaty, priváty, penzióny, hotely alebo kúpele. Toto všetko umožňuje navigačný systém v hornej časti obrazovky ako aj voľba typu objektu zvoleným políčkom pod voľbou lokality. Pri voľbe navigácie sa vychádzalo aj s možnosti voľby pre skupinové pobyty a rodiny s deťmi, možnosťou výberu lokality, termínu pobytu, počtu osôb, charakteristiky objektu, atrakcií v okolí, vybavenia, zliav a pod. Vynikajúci spôsob navigácie vychádzajúci z potrieb používateľov sa vráti v návštevnosti portálu a zvýšením predaja produktov a služieb. O jednoduchosti a komfortnosti systému navigácie sa môžete sami presvedčiť na portáli UbytujemSa.sk

Metóda triedenia kariet

K jednej z najznámejších a nenáročných metód skúmajúcou potreby používateľov pri navrhovaní webových sídiel metóda triedenia kariet. Podrobný popis uvedenej metódy nájdeme v článku Dony Maurer a Todda Warfela (2004). Predstavuje techniku, ktorú využíva väčšina informačných architektov pri návrhu štruktúry a navigácie webového sídla. Proces zahŕňa výber z niekoľkých kategórií kariet, z ktorých každá predstavuje časť obsahu alebo štruktúry.


Pomocou uvedenej metódy pochopíme myšlienkové modely a postupy používateľov ako postupujú pri vyhľadávaní a organizácii systému. Zistíme napríklad nasledovné typy informácií:

 • Chcú používatelia aby boli informácie zoskupené podľa predmetu, procesov, obchodnej skupiny, alebo typu informácií?
 • Ako podobné sú požiadavky rôznych skupín používateľov webového sídla?
 • Ako rozdielne sú ich požiadavky?
 • Koľko potenciálnych kategórií budeme mať k dispozícii?
 • Ako by sme mali pomenovať tieto kategórie?

Metóda triedenia kariet predstavuje vynikajúci spôsob na vytvorenie prototypu navigačného systému webového sídla. Podrobnejšie budeme o nej hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja.

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti navigácie na webovom sídle, ktoré by malo vždy vychádzať z prieskumu požiadaviek a potrieb jeho používateľov. Ako jedna z dôležitých a efektívnych metód sa používa metóda triedenia kariet. O jej možnostiach použitia budeme viac hovoriť v budúcom čísle.

Literatúra


a) Maurer, Donna. Warfel, Todd. Card sorting: a definitive guide. In: Boxes and arrows [online] . [cit.2008-03-10] Dostupné na internete: <http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide>

b) McGovern, Gerry. Web navigation design principles, part 1: Reader-designed, fast download, with multiple paths. New Thinking [online].April 16, 2001. [cit. 2008-03-26]. Dostupné na internete: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2001/nt_2001_04_16_navigation_01.htm.

c) MAKULOVÁ, S. Systém navigácie na WWW stránkach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007 , č. 2, [cit. 2008-03-057]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm>

d) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

e) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

f) POWAZEK, D. 2006. Where Am I? In A List Apart. 8. august 2006. [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://alistapart.com/articles/whereami>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.