Ďalšie dôležité faktory, ktoré majú vplyv na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 5. jún 2006 v kategórii SEO optimalizácia

V článku Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme zdôrazňovali, že dosiahnutie vysokého umiestnenia vo vyhľadávačoch je dlhodobý proces a stojí na viacerých pilieroch. Ide predovšetkým o:

  • systematické budovanie hodnotného obsahu,
  • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
  • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
  • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Podľa odborníkov k desiatim najdôležitejším faktorom, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky patria nasledovné:%%%ODSEK%%%

1. Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú Title ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o význame značky sme uviedli v článku Ako vplýva nadpis dokumentu na nájditeľnosť stránky.

2. Na umiestnenie dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania má mimoriadne veľký vplyv text v kotve odkazu. Odkaz má dva konce, ktoré sa nazývajú kotvy (anchors, značka) a určitý smer. Odkaz začína na zdrojovej kotve a smeruje k cieľovej kotve, čo môže byť hocijaký internetový zdroj (obrázok, videoklip a pod.). Formulácia, termíny, poradie a dĺžka textu v kotve odkazu je jedným z hlavných faktorov, ktoré berú do úvahy vyhľadávacie nástroje internetu pri vytváraní poradia dokumentov. Špecifický text v kotve odkazu pomáha stránke v lepšom umiestnení pri vyhľadávaní určitej frázy alebo termínu vo vyhľadávacích nástrojoch. Text spojení má pre robot vyhľadávacieho nástroja veľký význam, pretože pomáha nájsť ďalšie stránky na webovom sídle. Všetky spojenia vytvárajú dôležitú súčasť navigačnej štruktúry. Často vyhľadávací nástroj nasmeruje používateľa podľa textu spojenia na relevantnú stránku, aj keď táto neobsahuje dané kľúčové slovo. Podobne v prípade veľkého počtu záznamov na výstupe je možné zúžiť výsledok vyhľadávania tak, že hľadáme určité kľúčové slová iba v textoch spojení. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že pri zadaní textu spojenia “SEO optimalizácia“ ako fráza v texte spojení sme získali iba 44 záznamov (obr. 1) oproti  33 600 záznamov, keď sme hľadali iba frázu „SEO optimalizácia“ nachádzajúcu sa v dokumente (obr. 2).

Výsledok vyhľadávania na SEO optimalizácia v texte odkazu
Obr. 1  Výsledok vyhľadávania na SEO optimalizácia v texte odkazu

Výsledok vyhľadávania na SEO optimalizácia v celom texte
Obr. 2  Výsledok vyhľadávania na SEO optimalizácia v celom texte

Ako vidíme, týmto spôsobom môžeme významne zužovať počet nájdených záznamov na výsledku rešerše, nehovoriac už o ich kvalite.  Je pomerne vážnou chybou, ktorú bohužiaľ na internete stretávame často, ak sa namiesto textu spojení dáva iba významovo nič nehovoriace slovo “klikni sem”. Ako sa môžete presvedčiť iba na slovenskom internete je to v 16 000 prípadoch (obr. 3).

Vážnou chybou je, ak sa ako text spojení dáva nevýznamové slovo
Obr. 3  Vážnou chybou je, ak sa ako text spojení dáva nevýznamové slovo

3. Na nájditeľnosť stránky má veľký význam výskyt kľúčových slov v texte dokumentu. Ide samozrejme o kľúčové slová z ktorých vychádzame pri optimalizácii stránky a podľa ktorých používatelia hľadajú informácie.  Odporúča sa vytvárať aj synonymné reťazce príbuzných termínov, kde by nemali chýbať najviac hľadané slová. Získame ich, ak si predplatíme službu NAJ.sk tarif Profi alebo Platinum.
Dôležitý je aj samotný obsah stránky. Je potrebné rešpektovať zásady písania pre web, ktoré sú rozdielne ako pri tlačených médiách. Odporúča sa vychádzať z výsledkov štúdie Jakoba Nielsena, ako ľudia čítajú web. Hlavné zásady by sme mohli zhrnúť nasledovne:

  • stručné odseky rozoberajúce jednu základnú myšlienku,
  • výstižné nadpisy,
  • využívanie zoznamov,
  • zvýrazňovanie kľúčových slov – využívaním odkazov,
  • stručnejší text – údajne len polovica rozsahu klasického textu.

K dôležitým faktorom patrí aj štruktúra stránky.  Mala by byť atraktívna pre čitateľa, ale aj robota vyhľadávacieho nástroja. Tu si musíme uvedomiť, že robot ju číta slovo po slove, riadok za riadkom. Odporúča sa využívať indexy a mapu sídla. Podobne robot pripisuje vysokú sémantickú váhu nadpisom <h1>, <h2> a pod. Najvyššiu váhu má nadpis <h1>. Ďôležitá je aj optimalizácia stránky podľa frekvencie hustoty kľúčových slov. Pojem hustota kľúčových slov hovorí o tom, koľko percent z celkového počtu slov tvoria kľúčové slová, podľa ktorých používateľ vyhľadáva. Optimálna hustota je v rozpätí 4% - 12%.

4. Stránka by mala byť prístupná aj pre znevýhodnených občanov a robota vyhľadávacieho nástroja, ktorý musí stránku zindexovať. Ak robot stránku nezindexuje, tak sa nemôže zobraziť ani vo výsledkoch vyhľadávania. Preto treba uprednostňovať informačný dizajn pred dizajnom grafickým. O dôvodoch sme hovorili v článku Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok.  Neprístupné sú  stránky používajúce technológiu rámcov, log-in, dynamické stránky s viac ako dvomi parametrami, stránky využívajúce javascript, flash, presmerovávanie URL a pod.

5. Štruktúra interných liniek sídla je ďalším kritériom vyššieho rangu stránky. Dôležitosť konkrétnej stránky webového sídla sa meria aj na základe počtu interných liniek (liniek z ostatných stránok toho istého sídla) k nej smerujúcich. Stránka s vysokým počtom prichádzajúcich interných liniek sa považuje za významnejšiu (napr. Úvodná stránka).

6. Počet a kvalita externých liniek, ktoré vedú na stránku hovoria o globálnej popularite sídla. V praxi sa na hodnotenie kvality stránok často používa Google Page Rank (PR), čo vlastne predstavuje hodnotenie popularity stránky. V princípe ide o to, že hodnotená stránka sa považuje za viac významnejšiu, ak na ňu odkazuje viac stránok. Do úvahy sa neberie iba kvantita spojení, ale aj ich kvalita, teda, kto na Vašu stránku odkazuje. Ak na Vašu stránku vedie odkaz zo sídla, ktoré má vysoký Google PR a tým aj kredibilitu, získate ďaleko viac, ako keď na Vás odkazuje niekto s nízkym PR. Je to čiastočne aj politika voči spamu. Treba si dať pozor, na koho odkazujeme, rozhodne nie na stránky s nedôveryhodným obsahom a nízkym PR.

7. Celý web je rozdelený do určitých tematických zhlukov a preto aj hlavný predmet,  primárna tematická oblasť, o ktorej sídlo pojednáva ovplyvňuje, ako sa jednotlivé stránky sídla umiestnia pre konkrétnu požiadavku.

8. V tematických zhlukoch sú webové sídla, ktorých popularita je vyššia a predstavujú reprezentantov tejto skupiny. Čím viac sídiel z tejto skupiny na stránku odkazuje, tým je vyššia jej hodnota v komunite a tým aj vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

9. Globálna popularita sídla meria dôležitosť všetkých spojení smerujúcich na stránku. Čím viac spojení z významných sídiel na stránku prichádza, tým väčšiu získava stránka hodnotu, a teda aj lepšie umiestnenie. Pre príklad uvádzam popularitu webového sídla ELET.sk meranú v júni 2006.
Altavista - 14 000  spojení
MSN - 91 917 spojení
Yahoo - 14 100 spojení
Google - 2 960 spojení
Allheweb - 12 600 spojení

10. Závažný problém, ktorý treba brať do úvahy je spam vyhľadávacích nástrojov. Spam spočíva v snahe tvorcov webových stránok využiť nekalé techniky na to, aby stránka dosiahla čo najvyššie umiestnenie pre dané kľúčové slová. Je to vážny problém, podľa posledných výskumov uskutočnených v januári 2006 spoločnosťou iProspect v spolupráci s Jupiter Research venovaných správaniu používateľov pri používaní prieskumových strojov sa ukázali niektoré nové skutočnosti. Výsledky boli publikované v apríli 2006 v štúdii iProspect Search Engine User Behaviour Study a majú veľký význam pre samotné vyhľadávacie nástroje ako aj pre tvorcov webových sídiel, pretože naznačujú trendy v správaní používateľov pri vyhľadávaní informácií na základe výsledkov výskumov posledných štyroch rokov.  Ku kľúčovým zisteniam patrí, že 62% používateľov vyhľadávacích nástrojov klikne na prvú stranu výsledkov vyhľadávania a 90% používateľov si pozrie záznamy na prvých troch stranách obrazovky.  Z toho vyplýva aj nutnosť pre firmy ponúkajúce prostredníctvom internetu predaj produktov alebo služieb, aby sa pre požadované kľúčové slová umiestnili v rámci prvých troch strán výsledkov vo vyhľadávaní, najlepšie na prvej strane.

Často sa v prvej desiatke objavia záznamy, ktoré vôbec nekorešpondujú s obsahom kľúčových slov. Vyhľadávacie nástroje už majú definovanú stratégiu boja proti spamu a takéto stránky jednoducho vylúčia zo svojho indexu. Prehľad rôznych nástrojov a techník spamu je uvedený v článku Web Spam Taxonomy (Gyongyi - Garcia-Molina,  2004).   Umelé preplňovanie stránky kľúčovými slovami, respektíve skrývanie kľúčových slov na pozadie stránky (rovnaká farba písma aj pozadia spôsobí, že používateľ kľúčové slová nevidí, ale robot vyhľadávacieho stroja áno), resp. iné pokusy oklamať prieskumové stroje sú považované za spamming a sú penalizované.

Podrobnejšie o ďalších faktoroch vlývajúcich na nájditeľnosť stránky budeme hovoriť v ďalších článkoch.

Literatúra


a) GYONGYI, H., GARCIA-MOLINA, H. Web Spam Taxonomy. Technical Report [online], Stanford University,  March 2004. [cit. 2006-06-05].
b) iProspect Search Engine User Behaviour Study. April 2006. [cit. 2006-06-05].
c) NIELSEN, Jakob. How Users Read on the Web. In Alertbox. October 1, 1997 [cit. 2006-06-05].

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.