Ako vplýva nadpis dokumentu na nájditeľnosť stránky

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 3. apríl 2006 v kategórii SEO optimalizácia

Zmyslom každej webovej prezentácie firmy je jej zviditeľnenie sa s cieľom zvýšiť predaj produktov a služieb. O enormnom náraste webových stránok sme hovorili v článku Aký je dnešný internet a aké sú jeho problémy. Hádam najvážnejším problémom je stále väčšie množstvo informácií publikovaných iba v digitálnej forme a doslova informačné preťaženie používateľov internetu. Podľa výsledkov prieskumov sa používatelia najviac sťažujú na problém nájsť kvalitnú a relevnatnú informáciu. V štúdii Lymana a Variana (2003) sa uvádza, že tlačený obsah reprezentuje iba 0,003% celého obsahu publikovaného vo svete. Znamená to, že každej jednej vete v tlačených médiách zodpovedá 30 000 viet v digitálnej forme.

Vzhľadom na tieto skutočnosti dnes je viac ako inokedy nevyhnutné vytvoriť webovú prezentáciu, ktorá je nájditeľná v svetových vyhľadávačoch. Znamená to, že ak používateľ napíše do vyhľadávača kľúčové slová charakterizujúce predmet činnosti našej firmy, bolo by ideálne, aby sa naša webová stránka umiestnila čo najvyššie a podľa možnosti na prvej strane obrazovky.

O tom, že to nie je jednoduché svedčí aj nárast firiem ponúkajúcich tzv. optimalizáciu stránky pre vyhľadávače (SEO – Search Engine Optimization). Ak si zadáme vo vyhľadávači Google požiadavku hľadať frázu „Search Engine Optimization“, ktorá sa nachádza iba v titule dokumentu dostaneme až neuveriteľných skoro 3,5 milióna záznamov.

Výsledky rešerše na požiadavku Search Engine Optimisation v Google

Obr. 1 Výsledky rešerše na požiadavku Search Engine Optimisation v Google

Je jasné, že ide o pomerne komplikovanú oblasť súvisiacu s marketingom prieskumových strojov, ktorú sme charakterizovali v článku Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO.

Na to, aby sme vnikli do podstaty SEO optimalizácie musíme rozumieť, akým spôsobom hodnotia roboty prieskumových strojov naše stránky. Upozorňujeme, že v internete sú dva hlavné druhy informačných systémov o ich zdrojoch:

 1. adresáre, kde musíme webovú stránku manuálne zaregistrovať, vrátane jej URL adresy a popisu,
 2. prieskumové stroje, ktorého významnú časť tvorí robot, ktorý si automaticky sťahuje informácie o stránkach internetu a vytvára index, v ktorom ďalej vyhľadáva.

Typickým prieskumovým strojom je napríklad svetoznámy Google, ktorý významný spôsobom ovplyvnil aj problematiku SEO.

Ako vlastne hodnotia roboty prieskumových strojov našu stránku?

Hneď zo začiatku si treba uvedomiť, že roboty neindexujú triviálne a nekvalitné stránky. Roboty ignorujú duplikátne stránky a nevhodné stránky. Podľa odbornej literatúry je to takmer jedna tretina stránok celého webu (Broeder a kol., 2000). Jeden z faktorov vypovedajúci o kvalite stránky je aj počet odkazov, ktorý na stránku vedie. Do úvahy sa berie nielen počet odkazov, ale aj kvalita stránok, ktoré na ňu odkazujú. Vyhľadávacie stroje rozdelia celý web do tématický príbuzných zhlukov a pri každej indexovanej stránke skúmajú jej informačnú hodnotu a akým spôsobom spadá do niektorého z tématických zhlukov.

V dnešnom článku sa zameriame na jeden z faktorov, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje nájditeľnosť stránky, a to jej názov. Názov dokumentu predstavuje HTML značka Title.

Ako používame názov dokument alebo značku Title

Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú Title ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača.

Preto je veľmi dôležité, aby bol názov dostatočne zmysluplný a výstižný a jasne hovoril, o čom stránka pojednáva. Preto aj rozdielne stránky webového sídla by mali mať rozdielne názvy. Veľmi dôležité je umiestniť dôležité slovo na začiatok názvu, ideálne je začínať slovom, ktoré najviac vystihuje obsah stránky. Veľkou chybou, ktorú často nájdeme na slovenskom internete je názov „Vitajte na stránkach XY!“. Podobne v prípade viacjazyčných verzií by nadpis nemal začínať určitým a neurčitým členom (A, An, The, Die, Der, Das a pod.). Názvy dokumentov sa líšia od písania názvov pre papierové médiá predovšetkým v dvoch hlavných rozdieloch (Nielsen, 2002, s. 128):

 • Online názvy sa často zobrazujú mimo kontext ako súčasť zoznamov vo vyhľadávaní, v systéme obľúbených záložiek a v iných navigačných pomôckach. 
 • Aj keď sa názov zobrazí v kontexte, treba brať do úvahy, že monitor neposkytuje také možnosti čítania ako klasické papierové médium.

Preto by sme pri písaní názvov dokumentov mali dodržiavať podľa Nielsena nasledovné zásady (2002, s. 128 - 129): 

 • Jasne povedať o čom webová stránka pojednáva pomocou zrozumiteľných výrazov. 
 • Používať jednoduchý jazyk a nie sofistikované názvy. 
 • Vyhýbať sa názvom začínajúcim neurčitým členom, prvé slovo, prípadne skupina slov by mala byť dostatočne informačne bohatá. 
 • Nezačínať názvy všetkých stránok rovnakým slovom a nepoužívať rovnaké názvy na všetkých stranách webového sídla.

Príklady nesprávnych názvov na slovenskom internete:

 • prvok Title obsahuje iba sémanticky nič nehovoriacu URL adresu sídla <title>www.hnk-vk.sk</title> prípad Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši,
 • alebo slovo <title>Untitled Document</title> stránka spoločnosti EL plast (www.elplast.sk),
 • prípadne slovo "obsah" prípad Oravskej knižnice Antona Habovštiaka,
 • slovo <title>Vitajte!</title> na stránkach spoločnosti Elfa (www.elfa.sk),
 • slovo <title>80. výročie vzniku knižnice</title> prípad Mestskej knižnice v Piešťanoch,
 • slovo <title>test</title> v prípade stránky WEBSPORT (http://www.websport.sk/)

Pri správnom použití by mal prvok Title vždy odrážať obsah stránky webového sídla, ako napríklad:

<title>SARIO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu</title>
<title>SARIO, Organizačná štruktúra</title>
<title>SARIO, Vývoj zahraničného obchodu SR</title>
a pod.

Treba si uvedomiť, že robot vyhľadávacieho nástroja berie časť Title ako sémanticky mimoriadne závažnú časť stránky a preto musia byť vždy informácie viazané ku konkrétnej stránke. Vo väčšine prípadov na slovenskom internete aj keď je prvok Title na úvodnej stránke správny, pre ďalšie sekcie sídla sa už nemodifikuje. Bohužiaľ často je to aj na webových sídla firiem ponúkajúcich profesionálny web dizajn, pričom v názve stránky sa často obsahujú sémanticky nič nehovoriace interpunkčné znamienka.

Nie menej zanedbateľnou skutočnosťou je, že vyhľadávače umožňujú pri zdokonalenom vyhľadávaní zúžiť počet nájdených záznamov tak, že si zadáme požiadavku, aby sa určitá fráza nachádzala iba v titule dokumentu. Ako vidíme na obr. č. 2, pri zúžení požiadavky na „donasku kvetov“ v titule dokumentu sme dostali v Googli 313 záznamov pre porovnanie so 472 000 záznamami, ak sme vyhľadávali v celých dokumentoch (obr. č. 3).
Zúženie požiadavky „donaska kvetov“ na názov dokumentu
Obr. č. 2 Zúženie požiadavky „donaska kvetov“ na názov dokumentu

Požiadavka „donaska kvetov“ na celý dokument
Obr. č. 3 Požiadavka „donaska kvetov“ na celý dokument

Okrem prvku Title na nájditeľnosť stránky vplýva celý rad ďalších faktorov. Podrobnejšie sa im budeme venovať v ďalších článkoch.

Literatúra


a) BRODER, A. a kol. 2000. Graph structure in the web. [cit. 2006-04-01]. Dostupné na internete: <http://www9.org/w9cdrom/160/160.html>
b) Lyman, Peter - Varian, Hal R. 2003. How Much Information? University of California 2000. [cit. 2006-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.sims.berkeley.edu:8000/research/projects/how-much-info-2003>
c) NIELSEN, J. Web.Design. Průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002, 382 s.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.