Ako vplýva mapa sídla na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2007 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Ak chcete zvýšiť návštevnosť webového sídla vytvorte webové sídlo s jasnou hierarchiou a textovými spojeniami písali o Smerniciach Google pre tvorcov webových sídiel, ktoré obsahujú 31 odporúčaní v štyroch kategóriách. Konkrétne ide o smernice týkajúce sa dizajnu a obsahu stránky, technické smernice, smernice kvality a smernice týkajúce sa zaradenia stránky do vyhľadávača.

V dnešnom článku sa venujeme druhému pravidlu, ktoré sa týkajú dizajnu a obsahu stránky a to mape sídla.

Smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky

Patrí sem deväť pravidiel:

 1. hierarchia webového sídla a spojenia, 
 2. mapa webového sídla
 3. webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami, 
 4. dôležitosť slov a ich používanie, 
 5. text versus obrázky, 
 6. značka Title a ALT, 
 7. mŕtve spojenia a správny HTML kód, 
 8. dynamické stránky, 
 9. menej ako 100 spojení na stránke.

V druhej smernici týkajúcej sa mapy sídla sa odporúča ponúknuť návštevníkom mapu sídla so spojeniami na najdôležitejšie časti webového sídla. V prípade, že mapa sídla má viac ako 100 spojení, mala by sa rozdeliť do viacerých častí.

V klasickej publikácii Louisa Rosenfelda a Petra Morvilla Information Architecture on the World Wide Web (2002, s. 121- 123) sa uvádza, že mapa sídla podobne ako index sídla a sprievodca po sídle patria k doplnkovým možnostiam navigácie na webovom sídle. Tieto doplnkové možnosti navigácie patria ku kľúčovým faktorom zabezpečujúcim nájditeľnosť a použiteľnosť predovšetkým pri veľkých webových sídlach.

Mapu sídla definujú (2002, s. 47) ako navigačný systém, ktorý je dodatkom k primárnemu navigačnému systému a poskytuje prehľadný obsah so spojeniami na hlavné časti webového sídla.

Mapa sídla môže byť aj grafickou reprezentáciou architektúry webového sídla. Na nasledujúcom obrázku vidíme mapu sídla Google vytvorenú prostredníctvom InfoRapid KnowledgeMap.

Grafická reprezentácia mapy sídla Google

Obr. Grafická reprezentácia mapy sídla Google (prevzaté z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Sitemap_google.jpg)

Mapu sídla by sme mohli prirovnať aj k obsahu v tlačenej publikácii, prostredníctvom ktorého sa dostaneme k požadovanému obsahu pomocou kapitoly a stránky v knihe. Podobne nám mapy pomáhajú sa orientovať vo fyzickom priestore prostredníctvom názvov ulíc, diaľníc a pod. V prvých počiatkoch webu sa miesto označenia mapa sídla používal názov obsah sídla, ale v súčasnosti sa označenie mapa sídla stáva viac menej štandardom. Mapa sídla môže poskytovať buď grafické alebo textové spojenia, prostredníctvom ktorých sa používateľ dostane na hociktorú časť webového sídla.

Vzhľadom na to, že väčšina webových sídiel má hierarchickú štruktúru, podobne je to aj u máp sídla. Ak sídlo nemá hierarchickú štruktúru, ako doplnkový prípad navigácie sa používa index. V prípade zložitejších sídiel sa odporúča použiť okrem mapy sídla aj abecedný index, ako vidíme na nasledujúcej ukážke World Wide Web konzorcia.

Použitie indexu sídla na stránkach World Wide Web konzorcia

Obr. Použitie indexu sídla na stránkach World Wide Web konzorcia

Mapa sídla patrí ku kľúčovým nástrojom navigácie na každom webovom sídle. Vo všeobecnosti predstavuje prehľadne zoradený zoznam všetkých (alebo tých dôležitejších) stránok, ktoré na sídle môžeme nájsť. Nepredstavuje len jednoduchý súpis stránok, ale vyjadruje predovšetkým vzťahy medzi nimi a prináša metainformácie o týchto stránkach. Ako uvádza Jakob Nielsen v svojom článku Site Map Usability (2002), na základe prieskumu zistil, že ešte väčšina webových sídiel sídiel neposkytuje informácie o informačnej architektúre webového sídla. Pri testovaní použiteľnosti máp webových sídiel ich buď väčšina používateľov prehliadla alebo ich jednoducho nevedela nájsť.

K najdôležitejším príčinám, prečo používatelia nevedia nájsť mapu sídla je, že takmer polovica webových sídiel ich nemá. Preto informační architekti odporúčajú, aby sa spojenie na mapu sídla nachádzalo na každej stránke webového sídla s označením mapa sídla prípadne mapa stránok (site map). Najlepšie je, ak je súčasťou globálnej navigácie. Na nasledujúcom obrázku vidíme časť mapy sídla Slovenskej národnej knižnice.

Mapa webového sídla Slovenskej národnej knižnice s jasnou hierarchiou webového sídla

Obr. Mapa webového sídla Slovenskej národnej knižnice s jasnou hierarchiou webového sídla

Výhody máp sídiel

Primárnou funkciou mapy sídla je pomôcť návštevníkom orientovať sa na webovom sídla, ale tiež dať robotom prieskumových strojov jednoduchú možnosť zindexovať webové sídlo. Je dokázané, že mapa sídla zlepší SEO optimalizáciu.

V mape sídla by sa mali nachádzať najdôležitejšie časti webového sídla, nie je potrebné, aby sa tam nachádzala každá stránka, pretože sa mapa sídla môže stať neprehľadnou. Preto je dôležité na mape sídla určiť najdôležitejšie kategórie, aby mali používatelia predstavu o obsahovom zameraní sídla. Priam ukážkovým príkladom je mapa sídla vyhľadávača Google.

Mapa sídla vyhľadávača Google

Obr. Mapa sídla vyhľadávača Google

Ako vidíme na obrázku, napriek obrovskému množstvo jednotlivých stránok, mapa sídla jasne vypovedá o obsahovom zameraní sídla. Nie je problém získať podrobnejšie informácie o jednotlivých ďalších častiach sídla.

Tvorba mapy sídla nie je jednoduchá záležitosť. Louis Rosenfeld a Peter Morville (2002, s. 122) odporúčajú dodržiavať nasledovné zásady: 

 1. Mapa sídla by mala odrážať jeho hierarchiu, aby používateľ získal jasný prehľad o obsahu webového sídla. 
 2. Mapa sídla by mala umožniť rýchly a priamy prístup k obsahu sídla pre tých používateľov, ktorí vedia, čo chcú na sídle nájsť. 
 3. Mapa sídla by nemala obsahovať príliš veľa informácií, ale iba odkazy na najdôležitejšie časti sídla.

S treťou zásadou súvisí aj odporúčanie Google, aby na mape sídla nebolo viac ako 100 spojení. Okrem toho by mapa sídla mala byť rýchlo načítateľná a pravidelne aktualizovaná pri dynamicky sa meniacich webových sídlach.

Profesionálna tvorba máp sídiel a softvérové nástroje

Pracovníci spoločnosti Dynamic Diagrams, ktorá sa venuje informačnému dizajnu, vyvinuli tzv. Z-Diagramy, ktoré sa používajú pri navrhovaní a redizajne veľkých webových sídiel. Ide o detailné, trojrozmerné mapy, ktoré znázorňujú hierarchickú štruktúru, počty stránok, ich hĺbku ako aj prístupové práva k jednotlivým stránkam.

Uvedené Z-diagamy sa využívajú aj pri tvorbe interaktívnych máp, pričom si používateľ môže takúto lokálnu a interaktívnu mapu vyvolať z akéhokoľvek miesta na sídle.

Profesionálna tvorba mapy sídla Nature Neurosciences

Obr. Profesionálna tvorba mapy sídla Nature Neurosciences (prevzaté z http://www.mappa.mundi.net/maps/maps_006/dyna_dia_01.html)

XML mapy sídiel

Google predstavilo novú službu pre webmastrov Google Sitemaps umožňujúcu dodať informácie o webovom sídle prostredníctvom súborov sitemaps. Služba je mimoriadne užitočná v prípade, že sídlo má dynamický obsah, prípadne je nové a vedie naň iba málo spojení. Na vytvorenie mapy sídla slúži generátor mapy sídla vo formáte XML. Od novembra 2006 podporujú Sitemap protokol aj Yahoo a MSN. XML formát pre uvedený protokol je popísaný v dokumente Sitemaps XML format.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý a komplexný proces a preto sa odporúča dodržiavať odporúčania tvorcov vyhľadávacích nástrojov. V dnešnom čísle sme hovorili o smernici týkajúcej sa mapy webového sídla, ktorá predstavuje významný doplnkový nástroj navigácie. O ďalších pravidlách budeme hovoriť v nasledujúcich číslach spravodaja.

Literatúra
a) DODGE, Martin. Web Site Maps from Dynamic Diagrams. [cit. 2007-07-06].Dostupné na: http://www.mappa.mundi.net/maps/maps_006

b) Google Webmaster Help Center. What is a Sitemap file and why should I have one? [cit. 2007-07-06].Dostupné na: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40318

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Ak chcete zvýšiť návštevnosť webového sídla vytvorte webové sídlo s jasnou hierarchiou a textovými spojeniami. In Newsletter. 1. júl 2007 [online], [cit. 2007-07-06].Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=ak-chcete-zvysit-navstevnost-weboveho-sidla-vytvorte-webove-sidlo-s-jasnou-hierarchiou-a-textovymi-spojeniami  

d) NIELSEN, Jakob. 2002. Site Map Usability. In Jakob Nielsen´s Alertbox January 2002 [on-line], [ cit. 2007–06–30 ]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/20020106.html  

e) Rosenfeld, L., Morville, P. 2002. Information Architecture for the World Wide Web. 2. vyd. Sebastopol : O´Reilly&Associates, 2002, 461 s. ISBN 0-596-00035-9

f) TOUB, Steve. How to Design a Table of Contents [online]. In New Architect. February, 1999 [cit. 2007-06-03]. Dostupné na internete: http://www.ddj.com/184414033?pgno=1

g) Understanding the Google webmaster guidelines. 2007. [cit. 2007-05-163]. Dostupné na internete: http://www.feedthebot.com

h) Webmaster Guidelines 2007. [cit. 2007-06-16]. Dostupné na internete: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.