Ako uspokojuje váš web pre mobilné zariadenia požiadavky používateľov (Priority Google v nových smerniciach na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlách v roku 2015)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2017 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vyhľadávanie patrí k mimoriadne dôležitému pilieru informačnej architektúry. Používatelia internetu sú pri vyhľadávaní informácií konfrontovaní s viacerými problémami. Ide predovšetkým o to, že nevedia správne formulovať svoju informačnú požiadavku a hodnotiť nájdené záznamy. So vznikom internetu už nie je vyhľadávanie doménou informačných špecialistov, ktorí sa špecializovali predovšetkým na vyhľadávanie v databázových centrách, kde bolo vyhľadávanie za poplatok a preto si aj vyžadovalo premyslenú informačnú stratégiu a taktiku, dokonalé zvládnutie dotazovacieho jazyka a štruktúry jednotlivých databáz.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch bola hlavným princípom relevancia, v súčasnosti je cieľom vyhľadávacích nástrojov predovšetkým zvýšiť spokojnosť používateľov. Čiže slovo relevancia je nahrádzané slovom užitočnosť. Z pohľadu na užitočnosť pri vyhľadávaní vychádzajú aj nové smernice Google pre hodnotenie vyhľadávania, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich číslach (Paula Allen 2015). 

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania ukazujú posun, ktorý sa týka aj SEO optimalizácie. Celé roky bol kladený maximálny dôraz na relevanciu nájdených záznamov, čo v praxi znamenalo, aby na webovom sídle čo najviac záznamov odpovedalo požiadavke používateľa. Ako ale ukazujú nové smernice, v súčasnosti sa kladie najväčší dôraz na užitočnosť a spokojnosť. Cieľom vyhľadávacích nástrojov je zvýšiť spokojnosť používateľov. Zatiaľ čo v predchádzajúcom období malo prioritu slovo relevancia, v súčasnosti je to užitočnosť.

Google každoročne aktualizuje interné smernice pre hodnotiteľov webových sídiel, ktoré v rámci experimentu naznačujú priority pre hodnotenie webového sídla. Zatiaľ čo pre verejnosť bol k dispozícii vždy iba sumár smerníc, Google urobil výnimku a smernice za rok 2015 publikoval ako celý PDF dokument (General Guideline 2016).  

Aj keď v dokumente nie sú k dispozícii žiadne algoritmy, na základe ktorých Google hodnotí webové sídla, je k dispozícii veľa príkladov a náhľadov obrazoviek na ozrejmenie toho, čo Google pokladá za prioritu. Ako Google vyslovene hovorí, smernice odzrkadľujú to, čo podľa Googlu používatelia hľadajú a čo je pre nich užitočné. Preto chce pomôcť tvorcom a majiteľom webových sídiel porozumieť tomu, čo Google hľadá na webových sídlach. Čiže, kvalitné webové sídlo, ktoré sa má umiestniť vysoko vo výsledkoch vyhľadávania musí byť predovšetkým užitočné pre budúcich používateľov.

Smernice nepredstavujú algoritmus, ale ukazujú na čo sa Google sústreďuje pri hodnotení vo výsledkoch vo vyhľadávaní a na čo sa oplatí klásť dôraz.

Aké sú priority Google?

Prieskumové stroje pravidelne menia svoju stratégiu a taktiku radenia záznamov na výstupe na základe pravidelných výskumov správania používateľov. Ak chceme, aby bolo naše webové sídlo úspešné, treba tieto zmeny sledovať a prispôsobovať im aj webové sídlo. Ukazuje sa, že v súčasnosti sú to dve najväčšie zmeny:

 • veľký posun na vyhľadávanie na mobilných zariadeniach,
 • ako vyhľadávanie na mobilných zariadeniach uspokojuje požiadavky používateľov.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Je Váš web pripravený pre mobilné zariadenia? (Podľa priorít Google v nových smerniciach na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlach v roku 2015) hovorili o tom, že vyhľadávač Google bude v mobilných zariadeniach zvýhodňovať tie stránky, ktoré majú web optimalizovaný pre mobilné zariadenia. V praxi to znamená, že ak používatelia zadajú hľadaný výraz do Google cez mobilné zariadenie a výraz sa nachádza na viacerých webových sídlach, Google uprednostní tie weby, ktoré majú obsah prispôsobený pre mobil. Pre vyhľadávanie cez počítač alebo notebook sa však podmienky nemenia.

V dnešnom článku si povieme o ďalšej priorite, ktorá sa týka uspokojenia požiadaviek používateľov na mobilných zariadeniach.

Do akej miery sídlo predvída a napĺňa potreby mobilného používateľa?

V publikovanom dokumente Google’s quality rating guidelines sa nachádza úplne nová sekcia pod názvom Needs Met Rating Guideline, ktorá zdôrazňuje, že tvorcovia sídla by sa mali zamerať na potreby používateľov mobilných zariadení a rozmýšľať nad tým, ako budú výsledky vyhľadávania čo najviac vyhovovať a uspokojovať informačné potreby  používateľov mobilných zariadení.

Aby stránka získala vysoký rating mala by spĺňať nasledovné kritériá:

 • stránka by mala byť navrhnutá tak, aby používatelia jednoducho našli to, čo potrebujú,
 • uspokojiť podľa možnosti všetkých alebo väčšinu používateľov bez potreby ďalšieho vyhľadávania,
 • poskytnúť dôveryhodné a úplné informácie, ktoré majú vysokú kredibilitu a užitočnosť.

Tu si treba uvedomiť, že používateľ mobilného zariadenia má väčšinou iné informačné požiadavky ako používateľ desktopu alebo tabletu. Pomerne podrobne rozoberá používateľov mobilných zariadení Aaron Levy’s v jeho prezentácii SMX East – Alternate Mobile Conversion Metrics, kde podrobne rozoberá správanie používateľov mobilných zariadení. Podľa neho sa vyznačujú nasledovnými charakteristikami:

 • mobilné zariadenia sa využívajú často vo vlakoch, autobusoch, lietadlách,
 • ich používanie rastie počas weekendov,
 • miera konverzie pri mobilných zariadeniach je na rozdiel od stolných počítačov stála počas celého dňa,

Väčšinou sú to používatelia, ktorí majú slušný príjem a vyžadujú rýchly a promptný prístup k informáciám. Samozrejme, že marketingová stratégia musí byť úplne odlišná a rešpektovať tieto typy používateľov.

Z globálneho hľadiska je mobilný marketing štvrtým najrýchlejšie rastúcim odvetvím marketingu vzhľadom na prudko narastajúci počet mobilných zariadení pripojených na internet. Uvádzame niektoré fakty, ktoré Vás presvedčia o tom, že mobilnému marketingu treba venovať stále väčšiu pozornosť:

 • V roku 2014 v USA nakúpilo cez e-shopy až 22 % používateľov prostredníctvom mobilných zariadení.
 • Stále rastie počet platieb realizovaných cez mobilné zariadenia.
 • Mení sa vnímanie ľudí vo vzťahu k službám a nákupom. Čoraz viac používateľov chce mať k dispozícii čokoľvek, kdekoľvek a práve vtedy, keď sa rozhodne, čo mu umožňujú mobilné zariadenia.

Z toho vyplýva jasné odporúčanie pre marketingových pracovníkov mobilných zariadení ako aj vlastníkov mobilných aplikácií. Rozmýšľajte nad tým, čo chcú robiť Vaši používatelia a naplňte ich informačné potreby.

Záver

Nové smernice týkajúce sa hodnotenia kvality na webových sídlach predstavujú posun v doterajšom vnímaní kvality vyhľadávania. Slovo relevancia nahrádza spokojnosť používateľov a užitočnosť nájdených záznamov. V nových smerniciach nie je algoritmus, na základe ktorého sa hodnotia nájdené záznamy. V 160 stránkovom dokumente je veľmi veľa príkladov a fotografií obrazovky, ktoré poukazujú na to, čo pokladá Google za prioritu. Správne sa zdôrazňuje optimalizovať webové sídla pre mobilné zariadenia, pretože ich počet zo dňa na deň narastá. V budúcom čísle elektronického spravodaja sa zameriame na SEO optimalizáciu stránky pre mobilné zariadenia.


Literatúra


a) Allen, Paula. 2015. 2015 Search Quality Rating Guidelines Checklist: Aligning with Google’s Focus on Usefulness. In Bruce Clay, Inc. Global Internet Marketing Solutions. December 7, 2015, [online], [cit. 2016-12-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/blog/google-search-quality-rating-guidelines/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=seonewsletter_120815
b) General Guidelines. Google March 2016. [online], [cit. 2016-12-11]. Dostupné na internete: http://www.sumago.de/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
c) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.