Aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2017 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Na začiatku každého roka si dávame záväzky a predsavzatia, ktoré by mali ovplyvniť náš život v danom roku. Nie je tomu inakšie ani v oblasti SEO. SEO stratégia záleží od viacerých faktorov. Máloktorá oblasť života sa tak mení ako oblasť informačných technológií, ktoré zasahujú stále viac do oblastí nášho života a dokonca sa stávajú jeho integrálnou súčasťou. Podľa štatistík vyhľadávač Google ročne zaznamená viac ako 2 trilióny hľadaní a preto je namieste otázka, aké sú trendy vo vyhľadávaní a aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017.

SEO trendy pre rok 2017

Podľa Pratika Dholakiya (2016) v roku 2017 môžeme očakávať nasledovné trendy v oblasti SEO.

  • Pri SEO optimalizácii by sa malo stále viac vychádzať zo zámeru používateľa. Aj keď sú kľúčové slová pri formulácii požiadavky stále dôležité, stále viac používateľov formuluje svoju požiadavku ako frázu, čím sa dostávajú k presnejším výsledkom. Práve preto pre SEO stratégiu bude kľúčové zistiť, čo hľadajú používatelia na webovom sídle a podľa toho upraviť aj obsah. Treba využívať predovšetkým dostupné analytické nástroje, ktoré poskytnú dostatok informácií na dolaďovanie obsahu webových sídiel.

Obr.  Množstvo informácií v Googli na požiadavku „ako naučiť dieťa lyžovať“

Obr. Množstvo informácií v Googli na požiadavku „ako naučiť dieťa lyžovať“

Príkladom môže byť vyhľadávač Google, ktorý poskytuje na každú požiadavku komplexný vyčerpávajúci prehľad požadovanej informácie. Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku, na požiadavku „ako naučiť dieťa lyžovať“ Google poskytuje množstvo informácií, vrátane obrázkov, inštruktážnych videí a správ, z ktorých si používateľov určite vyberie relevantné informácie.

Obr. Množstvo informácií v Googli na požiadavku „ako naučiť dieťa lyžovať“ vo forme inštruktážnych videí

Obr. Množstvo informácií v Googli na požiadavku „ako naučiť dieťa lyžovať“ vo forme inštruktážnych videí

Podľa štúdie Stone Temple Consulting obsah hutných vyčerpávajúcich informácií vo výsledkoch vyhľadávania sa od roka 2014 do roku 2016 skoro zdvojnásobil. Podľa nášho názoru by sa tomuto trendu mali prispôsobiť aj tvorcovia webových sídiel.

Obr. Používatelia stále viac uprednostňujú vyčerpávajúce informácie z viacerých zdrojov a v rôznych formátoch (prevzaté z https://www.stonetemple.com/featured-snippets-machine-driven-improvement/)

Obr. Používatelia stále viac uprednostňujú vyčerpávajúce informácie z viacerých zdrojov a v rôznych formátoch (prevzaté z https://www.stonetemple.com/featured-snippets-machine-driven-improvement/)

Multikanálový a crosskanálový marketing

Multikanálový marketing vychádza z predpokladu, že predaj sa zvýši, ak sa výhodná ponuka dostane v správny čas potencionálnemu zákazníkovi prostredníctvom viacerých kanálov. Čiže multikanálový marketing znamená, že sa na prezenciu produktu využíva viac kanálov. Crosskanálový marketing znamená vyšší kvalitatívny posun v multikanálovom marketingu. Ide o to, že sa využíva viacero kanálov integrovaným spôsobom. V praxi to znamená, že ak napríklad používatelia hľadajú na mobilnej aplikácii určitý produkt a nerozhodnú sa ho kúpiť, môžu dostať cielenú reklamu prostredníctvom sociálnych médií alebo elektronickej pošty.

Primárnym cieľom crosskanálového marketingu je vytvoriť konzistentnú prezentáciu značky na viacerých platformách tak, že sa používateľ môže medzi nimi pohodlne pohybovať s cieľom uskutočniť nákup. Tento typ marketingu je efektívny iba vtedy, ak poznáme cieľové publikum a jeho konzumné zvyklosti. Potom treba zvoliť správnu správu v správny čas a využiť správny kanál.

Záver

Trendy v SEO v roku 2017 sú poznačené viacerými trendmi. V dnešnom článku sme hovorili predovšetkým o tom, že tvorcovia webových sídiel by mali lepšie poznať svojich používateľov a ich informačné správanie. Stále viac používateľov formuluje svoju požiadavku formou otázky a očakáva vyčerpávajúcu odpoveď vo viacerých formátoch a na viacerých platformách. Tomuto trendu sa zodpovedá aj multikanálový marketing a jeho vyššia kvalitatívna forma crosskanálový marketing, kde sa integrovaným spôsobom využívajú jednotlivé kanály s cieľom zvýšiť mieru konverzie. Doterajšie výskumy ukazujú, že používatelia uprednostňujú tento typ marketingu a druh poskytovaných informácií. V ďalšom čísle elektronického spravodaja budeme hovoriť o ďalších trendoch v SEO marketingu na rok 2017.


Literatúra


a) Dholakiya, Pratik. 2016. SEO trends to prepare for in 2017. In Search Engine Land. December 6, 2016, [online], [cit. 2017-11-01].Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seo-trends-prepare-2017-263710
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.