Ak chcete zvýšiť návštevnosť webového sídla vytvorte webové sídlo s jasnou hierarchiou a textovými spojeniami

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2007 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov venovali najnovším prístupom v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače internetu. Ukázali sme si, ako sa menili prístupy k optimalizácii a zdôraznili sme, že v súčasnosti sa berie do úvahy celý rad faktorov, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú radenie záznamov.

Od apríla 2007, kedy Google zahlásil dva nové patenty sa zmenil aj prístup k algoritmu radenia záznamov na výstupe rešerše. Do úvahy sa berú mnohé faktory mimo stránky, ako napríklad dátum tvorby stránky, zmeny a aktualizácie na stránke, analýza vyhľadávacích dotazov, spojenia, text spojení a zmena v spojeniach, návštevnosť stránky, správanie používateľov, téma webovej stránky, informácia týkajúca sa domény.

Do úvahy sa berie aj ako často sa zobrazuje a aktualizuje reklama na stránke a jej kvalita, CTR (Click Through rate) - pomer kliknutí na reklamný formát a zobrazení reklamného formátu a pod. Horeuvedené informácie sa odzrkadľujú aj v smerniciach Google pre tvorcov webového sídla.

Smernice Google pre tvorcov webových sídiel

V súčasnosti obsahujú smernice 31 odporúčaní v štyroch kategóriách:
 1. Smernice týkajúce sa dizajnu a obsahu stránky 
 2. Technické smernice 
 3. Smernice kvality a základných princípov pri tvorbe webového sídla 
 4. Smernice týkajúce sa zaradenia stránky do vyhľadávača
V dnešnom článku sa venujeme prvej smernici, ktorá je zameraná na dizajn a obsah stránky. Patrí sem 9 pravidiel.
 1. hierarchia webového sídla a spojenia
 2. mapa webového sídla, 
 3. webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami, 
 4. dôležitosť slov a ich používanie, 
 5. text versus obrázky, 
 6. značka Title a ALT, 
 7. mŕtve spojenia a správny HTML kód, 
 8. dynamické stránky, 
 9. menej ako 100 spojení na stránke.

Vytvor webové sídlo s jasnou hierarchiou a textovými spojeniami. Každá stránka by mala byť dostupná aspoň z jedného statického spojenia.

Pod textovým spojením chápeme spojenie, ktoré využíva text a nie obrázok. Statické textové spojenie predpokladá spojenie v správnom HTML kóde, ktoré sleduje robot vyhľadávacieho nástroja a nie spojenie využívajúce Javascript, Flash alebo inú technológiu neprístupnú pre robot vyhľadávacieho nástroja.

Problémy prístupnosti webového sídla sme rozoberali v článkoch Problém prístupnosti slovenských webových sídiel a Je Vaše webové sídlo prístupné pre všetkých používateľov internetu? Čím je stránka prístupnejšia pre znevýhodnených občanov, tým je prístupnejšia aj pre roboty vyhľadávacích nástrojov.

Textové spojenia vytvárajú prístupné webové stránky. Dnešné redakčné systémy umožňujú vytvárať veľmi jednoduché textové spojenia. V prípade, že obrázky predstavujú väčšiu časť navigácie na sídle, je dôležité dať popisky k obrázkom prostredníctvom ALT tagov, čo je tiež súčasťou pravidla text verzus obrázky.

Na nasledujúcom obrázku vidíme nové webové sídlo Slovenskej národnej knižnice v Martine po redizajne s textovými spojeniami.

Obr. Webové sídlo SNK uprednostňujúce informačný dizajn pred dizajnom grafickým

Obr. Webové sídlo SNK uprednostňujúce informačný dizajn pred dizajnom grafickým

Obr. Webové sídlo SNK pred redizajnom, kde väčšina odkazov predstavovala obrázky

Obr. Webové sídlo SNK pred redizajnom, kde väčšina odkazov predstavovala obrázky

Ako vidíme na obrázku, ktorý bol prevzatý z archívu internetu http://www.webarchive.org, väčšina odkazov predstavovala obrázky, ktoré navyše nemali popisy vo forme ALT tagov. Uprednostňovanie grafického dizajnu pred dizajnom informačným mal za následok nižšiu nájditeľnosť a slabú indexovateľnosť webového sídla robotmi prieskumových strojov.

V pravidle sa ďalej odporúča, aby na každé webové sídlo viedlo aspoň jedno statické spojenie. Tým sa splní zásada prístupnosti pre znevýhodnených občanov ako aj pre roboty vyhľadávacích nástrojov. Statické spojenie sa dá dosiahnuť aj mapou webového sídla.

Hierachia webového sídla

V prípade webového sídla je tiež veľmi dôležitá jasná hierarchia, aby bolo jasné, čím sa webové sídlo primárne zaoberá. Na nasledujúcom obrázku je jasná hierarchia webového sídla, ktoré sa zaoberá domácimi zvieratami.

Obr. Príklad jasnej hierarchie webového sídla
Obr. Príklad jasnej hierarchie webového sídla

Nie je dobré, ak na najvyššej úrovni nie je téma, ktorá sa primárne vzťahuje na celé sídlo. V našom prípade vidíme príklad nejasnej hierarchie webového sídla, keď pod najvyššiu úroveň korytnačka sú dané kategórie mačka, pes a domáce zvieratá.

Obr. Príklad nejasnej hierarchie webového sídla

Obr. Príklad nejasnej hierarchie webového sídla

O tom, či má webové sídlo jasnú hierarchiu sa presvedčíme, ak sa pozrieme na mapu webového sídla, kde vidíme jeho organizačné členenie. Na nasledujúcom obrázku vidíme časť mapy sídla Slovenskej národnej knižnice.

Obr. O hierarchii sídla sa presvedčíme, ak si pozrieme mapu webového sídla

Obr. O hierarchii sídla sa presvedčíme, ak si pozrieme mapu webového sídla

O tom, ako vidí robot webové sídlo sa presvedčíme, ak si nainštalujeme textový prehliadač, alebo si pozrieme niektorý zo simulátorov robotov vyhľadávacích nástrojov, tzv. search Engine Spider Simulator.

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja stránku SNK po redizajne

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja stránku SNK po redizajne

Ako vidíme na obrázku, informačný dizajn stránky a textové spojenia umožňujú kvalitnú indexáciu stránky robotom vyhľadávacieho nástroja. Pre porovnanie si môžete pozrieť, ako videl robot vyhľadávacieho nástroja webové sídlo SNK pred redizajnom.

Obr. Ako videl robot vyhľadávacieho nástroja stránku SNK pred redizajnom

Obr. Ako videl robot vyhľadávacieho nástroja stránku SNK pred redizajnom

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý a komplexný proces. Súčasné trendy ukazujú, že neetická optimalizácia už nemá šancu na prežitie. Webové sídla, ktoré využívajú na vyššie umiestnenie nekalé techniky sú z indexu vyhľadávacích nástrojov vylúčené.

Vzhľadom na komplexnosť a zložitosť problematiky je dobré rešpektovať odporúčania tvorcov vyhľadávacích nástrojov. V dnešnom čísle sme hovorili o smernici týkajúcej sa dizajnu a obsahu webového sídla, konkrétne spôsobu vytvárania spojení a hierarchie webového sídla. O ďalších pravidlách budeme hovoriť v nasledujúcich článkoch.

Literatúra
a) MAKULOVÁ, Soňa. 2006 a. Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO. In Newsletter. 2. február 2006 [online], [cit. 2007-05-13]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=preco-musime-optimalizovat-webove-sidla-pre-vyhladavace-alebo-co-je-seo
b) MAKULOVÁ, Soňa. 2006 b. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.
c) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov. In Newsletter. 1. jún 2007 [online], [cit. 2007-06-26].Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavaci-google-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov
d) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Je Vaše webové sídlo prístupné pre všetkých používateľov internetu? In Newsletter. 8. január 2007 [online], [cit. 2007-06-26]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=je-vase-webove-sidlo-pristupne-pre-vsetkych-pouzivatelov-internetu
e) Understanding the Google webmaster guidelines. 2007. [cit. 2007-05-163]. Dostupné na internete: http://www.feedthebot.com
f) Webmaster Guidelines 2007. [cit. 2007-06-16]. Dostupné na internete: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.