Ak chcete získať vysoké umiestnenie vo vyhľadávačoch, spojenia na Vaše webové sídlo by mali vždy súvisieť s jeho tématikou a kontextom

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V májovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Nepodceňujte skutočnosť, ktoré a koľko sídiel odkazuje na Vašu stránku hovorili o tom, že väčšina prieskumových systémov v internete pokladá webové stránky za najmenšie a nedeliteľné jednotky, ale webová stránka ako celok by nemala reprezentovať jednu sémantickú jednotku.

Ak analyzujeme webovú stránku vidíme, že je na nej hlavička (väčšinou obsahuje globálnu navigáciu), pätička (kontaktné informácie, copyright, právne informácie, vyhlásenie o prístupnosti), postranná navigácia a tiež značná časť venovaná obsahu.   

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie zaoberať ďalšími dôležitými faktormi a to tématickou relevanciou odkazov a posúdením obsahu a kontextu.

Tématická relevancia

Tématická relevancia sa v anglickej literatúre označuje ako topical relevance. Je veľa spôsobov, akými môžu vyhľadávače zistiť, či dve stránky alebo webové sídla pokrývajú rovnaký predmet. Ako uvádza Rand Fishkin (2009 a) už pred viacerými rokmi sa vo výskumných laboratóriách Google zaoberali automatickou klasifikáciou, ktorá mohla na základe URL adresy zistiť kategórie a subkategórie webových sídiel (lekárske, športové, realitné a pod.).

Preto je vždy dobré, ak linky odkazujúce na Vašu stránku sú z tématicky príbuzných webových sídiel. V opačnom prípade ich vyhľadávač môže považovať za spam a môžete byť penalizovaný, ba dokonca vylúčený z indexu.

Je veľmi jednoduché zistiť, kto odkazuje na Vaše webové sídlo. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že jednoduchým príkazom link:www.snd.sk zistíme, že na Slovenské národné divadlo vedie 427 odkazov.

Obr. Google eviduje, že na Slovenské národné divadlo vedie 427 spojení

Obr. Google eviduje, že na Slovenské národné divadlo vedie 427 spojení

Ak si bližsie pozrieme spojenia na stránke zistíme, že väčšinou ide o relevantné spojenia z kalendárov akcií, tlačových správ a pod. Na zistenie spojení, ktoré vedú na stránku z populárnych vyhľadávačov Google, MSN a Yahoo! je k dispozícia vynikajúca služba LinkPopularity.com. K dispozícii sú aj sofistikovanejšie nástroje, ktoré analyzujú spätné spojenia na stránku vrátane ich textu, ale bohužiaľ sú väčšinou za úhradu. K vynikajúcim patrí BacklinkAnalysis.

Ak chcem zistiť, ktoré odkazy vedúce na našu stránku indexuje Yahoo! je výborné použiť Yahoo! Site Explorer. Na nasledujúcom obrázku vidíme, ktoré odkazy vedú na stránku Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.

Obr. Na webové sídlo Slovenskej knižnice pre nevidiacich vedie 386 spojení mimo domény skn.sk

Obr. Na webové sídlo Slovenskej knižnice pre nevidiacich vedie 386 spojení mimo domény skn.sk

S tematickou relevanciou úzko súvisí aj Tematicky alebo predmetovo citlivý PageRank, o ktorom sme hovorili v článku Význam tematicky orientovaného PageRanku a odkazov z tematicky orientovaných sídiel pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. Preto väčšina prieskumových strojov utvára aliancie s adresármi, ako napríklad s Open directory project, prípadne Yahoo!, čím zároveň získavajú relevantné informácie o tom, v ktorej kategórii sa stránka nachádza a či sú odkazy na stránku relevantné.

Pri tematickom PageRanku majú vyššiu hodnotu spojenia, ktoré prichádzajú z tematicky príbuzných sídiel, ako spojenia z ľubovoľných stránok. Na rozdiel od klasického PageRanku vypočítaného pre každú stránku sa  tematicky orientovaný PageRank  vypočíta pre každú tematickú oblasť, ktorá sa na stránke objaví. Jedna stránka tak získava rôzne hodnoty PageRanku pre rôzne témy. Okrem toho prieskumový stroj odlišuje pre každý predmet aj tzv. authority pages alebo stránky autorít. Ako sme aj uviedli v článku Význam hubov a autorít pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky stále narastá. Huby alebo rozbočovače sú sídla, ktoré odkazujú na veľký počet vysokokvalitných sídiel v rámci danej témy. Autority sú webové sídla, na ktoré odkazuje veľký počet iných vysokokvalitných sídiel v danej oblasti. Webové sídlo môže vystupovať zároveň ako hub aj ako autorita. Tieto dva typy webových sídiel sú preferované vo výsledkoch vyhľadávania a preto stať sa hubom alebo autoritou pre určitú tematickú oblasť znamená zaradiť sa medzi najvýznamnejšie webové sídla (Makulová 2009 a).

Obr. Webové sídlo v strede predstavuje autoritu v danej oblasti

Obr. Webové sídlo v strede predstavuje autoritu v danej oblasti

Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku, na jednotlivé webové sídla vedie rozdielny počet spojení. Autoritu predstavuje to webové sídlo, na ktoré vedie najviac spojení. Môže to byť napríklad webové sídlo National Cancer Institute, ktoré predstavuje autoritu v oblasti pre výskum a liečenie rakoviny.

Preto je aj pri stratégii získavaní odkazov dôležité, aby sme získavali odkazy z relevantných sídiel s vysokou kredibilitou. Ak registrujeme webové sídlo do adresárov internetu venujeme pozornosť výberu relevantnej kategórie a popisu webového sídla. Odporúča sa registrovať sídlo v adresári Open Directory Project, ale aj v tematicky úzko špecializovaných adresároch.

Význam kontextu pri posudzovaní relevancie spojenia

Aj keď vyhľadávače pri posudzovaní spojenia kladú veľký dôraz na tematickú relevanciu, podľa niektorých expertov pre SEO optimalizáciu obsah a kontext spojenia môže byť ešte viac užitočný pri posudzovaní hodnoty spojenia. Vyhľadávače majú k dispozícii celý rad inteligentných učiacich sa programov, ktoré odhaľujú vzory v tvorbe spojení a dnes už dokážu odhaliť spojenia, vytvorené na základe dohôd, platené spojenia, farmy liniek, ktorým samozrejme pripisujú ďaleko menšiu váhu, prípadne v prípade spamu takéto stránky vylúčia zo svojho indexu.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o dôležitosti toho, aby webové spojenia vedúce na webové sídlo súviseli s jeho obsahom a kontextom. Takýmto spojeniam prisudzujú vyhľadávače ďaleko vyššiu váhu a preto takéto stránky získavajú aj vyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch na hľadané slová alebo frázy.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-05-14]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis: Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) MAKULOVÁ, S. 2009 a. Význam odkazov z hubov a autorít pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. In ELET newsletter. 1. november 2009 [online], [cit. 2010-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-odkazov-z-hubov-a-autorit-pri-posudzovani-dolezitosti-webovej-stranky ISSN 1338-0419

d) MAKULOVÁ, S. 2009 b. Význam tematicky orientovaného PageRanku a odkazov z tematicky orientovaných sídiel pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. In ELET newsletter. 1. október 2009 [online], [cit. 2010-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-tematicky-orientovaneho-pageranku-a-odkazov-z-tematicky-orientovanych-sidiel-pri-posudzovani-dolezitosti-webovej-stranky ISSN 1338-0419

e) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-05-14]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.