Ak chcete, aby malo Vaše webové sídlo rekordnú návštevnosť, mali by ste dodržiavať webové konvencie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2009 v kategórii Webové štandardy

Úvod

Pri práci s internetom sa stretávajú používatelia s mnohými problémami použiteľnosti, ktoré zapríčinia, že nie sú spokojní so sídlom a rýchlo ho opustia.

V najnovšej publikácii Jakob Nielsen a Hoa Loranger zdôrazňujú nasledovné problémy, ktorým pripisujú aj určitú váhu (Nielsen – Loranger,  2006, s. 60 - 83):

1. ak sa nemení farba navštívených spojení,
2. znemožnenie funkcie tlačidla návrat späť,
3. otváranie nového okna prehliadača,
4. vyskakujúce okná,
5. prvky dizajnu pripomínajúce reklamu,
6. porušenie webových konvencií,
7. nejasný a nezrozumiteľný obsah,
8. príliš veľa obsahu.

Autori pripisujú uvedeným smerniciam určitý rating, ktorý má nasledovný význam:

*** Stále veľký problém, ktorý má vplyv na použiteľnosť a preto by sa mal pri návrhu systému brať do úvahy.
** Problém strednej priority, ale napriek tomu by mu dizajnéri mali venovať pozornosť.
* Malý problém, ktorý zriedkakedy zapríčiní zlyhanie systému.
0 Už nie je problém.

V marcovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Osem problémov použiteľnosti, ktoré napriek vývoju internetu ostávajú stále v platnosti venovali podrobne prvým trom problémom (zmena farby navštívených spojení, znemožnenie funkcie tlačidla návrat späť a otváranie nového okna prehliadača). V aprílovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Viete, ktoré ďalšie závažné problémy znižujú návštevnosť Vášho webového sídla? podrobne rozobrali vyskakujúce okná a prvky dizajnu pripomínajúce reklamu. V dnešnom článku si vysvetlíme, že používatelia prichádzajú na webové sídlo s určitou predstavou, aké by malo mať usporiadanie prvkov na webovom sídle. Táto predstava vychádza z predchádzajúcich skúsenosti, hovoríme aj, že používatelia si už vytvorili určitý mentálny model sídla a preto už môžeme aj hovoriť o určitých konvenciách, ktoré by sme mali dodržiavať, ak chceme aby používatelia boli s návštevou spokojní.

Prečo treba dodržiavať webové konvencie

Dnešní používatelia webu už nie sú naivní surferi, ktorí blúdili po internete v deväťdesiatych rokoch a boli nadšení pohybujúcimi sa obrázkami, flashovými animáciami a ďalšími tzv. grafickými vylepšeniami. Dnešný typický používateľ internetu chce nájsť predovšetkým informácie a má určité očakávania od stránky, ktorú navštívi.

Preto sa dá predpokladať a potvrdzujú to aj mnohí odborníci (McGovern 2003), že používateľ prichádza na webové sídlo s určitým mentálnym modelom, ako by ideálne webové sídlo malo vyzerať. Čím sa viac priblížime k mentálnemu modelu používateľa, tým bude spokojnejší a dlhšie ostane na našej stránke. Tieto mentálne modely sa odrážajú v konvenciách, ktoré by sme mali dodržiavať, ak chceme, aby používatelia našu stránku hneď neopustili.

Mentálne modely zohľadňujú aj tzv. de-facto štandardy pre web. Podľa Jakoba Nielsena (1999), ak rozmýšľame, ako vytvoriť dizajn určitých prvkov na stránke, stačí sa pozrieť, ako to robí 20 najnavštevovanejších webových sídiel na internete:

  • Ak viac než 80 % veľkých sídiel robí dizajn istým spôsobom, je to de-facto štandard. Tento dizajn by sme mali nasledovať. Našu alternatívu dizajnu môžeme použiť, ak má najmenej o 100 % vyššiu mieru použiteľnosti (usability).
  • O silnej konvencii hovoríme, ak 50 až 79 % veľkých sídiel robí veci istým spôsobom. Ak nemáme pocit, že náš navrhnutý dizajn je aspoň o 50 % používateľsky prívetivejší, mali by sme sa mu prispôsobiť.
  • Ak menej ako 50 % sídiel vytvára dizajn rovnakým spôsobom, nehovoríme už o konvencii a môžeme použiť vlastný návrh (Makulová 2006).

Treba si uvedomiť, že žiadne sídlo nie je izolované, ale používatelia naň prichádzajú s určitými očakávaniami. Zaujímavý výskum uskutočnila Heidi Adkisson, výsledky ktorého publikovala v štúdii Examinig the Role of De Facto Standards on the Web a prakticky demonštrovala na webovom sídle http://www.webdesignpractices.com/. Až 93 % zo 75 vedúcich e-commerce sídiel umožňovalo funkciu globálneho vyhľadávania ako textové pole a tlačidlo search a iba 7 % ako spojenie vedúce na vyhľadávanie. Väčšina používateľov očakáva vyhľadávanie v hornom ľavom rohu. Iba 33 % sídiel umožňovalo rozšírené vyhľadávanie (advanced search).

Jakob Nielsen uvádza nasledovný mentálny model pre spojenia na stránke (2006):

  • Ak klikneme na odkaz, dostaneme sa na nové miesto.
  • Po kliknutí na odkaz stará stránke zmizne a na jej mieste sa zobrazí nová stránka.
  • Najprv vidíte vrch novej stránky.
  • Prostredníctvom tlačidla naspäť sa vrátite k starej stránke.

Webové konvencie sa časom etablovali natoľko, že predstavujú de facto nepísané štandardy. Pre dizajnéra je veľmi dôležité, aby pochopil webové konvencie, pretože ak ich bude dodržiavať, vráti sa mu to vo zvýšenej návštevnosti webového sídla a v spokojnosti návštevníkov, ktoré sa na webové sídlo budú vracať.

Webové konvencie sa postupne etablovali pre jednotlivé piliere informačnej architektúry. Ako uvádza Jakob Nielsen vo svojom článku Mental models for search are getting firmer (2005), používatelia vyhľadávacích nástrojov si už vytvorili určité predstavy o tom, ako by mal proces vyhľadávania vyzerať, dokonca už môžeme hovoriť o určitých mentálnych modeloch, podľa ktorých sa používatelia riadia pri vyhľadávaní. Podľa neho používatelia očakávajú, že dizajn vyhľadávania bude obsahovať tri časti:

1. priestor, kde sa môžu písať slová,
2. tlačidlo s nápisom search (vyhľadaj), ktoré po stlačení spustí vyhľadávanie,
3. zoznam relevantných výsledkov usporiadaných podľa relevancie, ktorý je na novej strane – search engine result page (SERP).

Určitý mentálny model zohľadňujú aj tri najčastejšie používané vyhľadávače – Google, Yahoo! a MSN. Ako aj ukazujú mnohé výskumy, používatelia majú v súčasnosti pomerne presnú predstavu, ako sa správať v procese vyhľadávania. Týmto mentálnym modelom by sa preto mal prispôsobovať aj dizajn vyhľadávacích nástrojov, aby sa dosiahla potrebná používateľská prívetivosť a relevantné výsledky pri vyhľadávaní.

Dnes už existujú mnohé nástroje umožňujúce vizualizovať správanie návštevníkov na stránke a podľa toho prispôsobiť aj vizuálne rozmiestnenie grafických prvkov na stránke. K jedným z takýchto patrí aj systém Crazy Egg. Na nasledujúcom obrázku vidíme, kde najviac klikajú používatelia pri návšteve portálu PREDAJ.SK. Ako vidíme, tlačidlo hľadaj je vhodne umiestnené, pretože prostredníctvom tzv. horúcej mapy sa môžeme presvedčiť, že je najčastejšie využívané.

Obr. Systém umožňujúci vizualizovať správanie návštevníkov na portáli PREDAJ.SK

Obr. Systém umožňujúci vizualizovať správanie návštevníkov na portáli PREDAJ.SK

V prípade, že dodržiavame konvencie, návštevníci ostanú dlhšie na našej stránke a tiež počas jednej návštevy navštívia viacero stránok. Môžeme sa o tom presvedčiť, ak stránku zaregistrujeme v systéme NAJ.SK, kde získame aj podrobné informácie o správaní sa návštevníkov na našej stránke.

Obr. Systém NAJ.SK poskytuje veľa informácií o tom, ako sa správajú návštevníci na stránke

Obr. Systém NAJ.SK poskytuje veľa informácií o tom, ako sa správajú návštevníci na stránke

Záver

V dnešnom článku sme sa podrobne venovali dôležitosti dodržiavania webových konvencií na webovom sídle. V budúcom si povieme, aké problémy zapríčiňuje nejasný a nezrozumiteľný obsah, ale aj príliš veľa obsahu na stránke.


Literatúra


a) ADKISSON, Heidi. 2003. Examinig the Role of De Facto Standards on the Web. Boxes and Arroes [online]. 10. 13. 2003 [cit. 2009-04-16].
Dostupné na internete: http://www.boxesandarrows.com/view/examining_the_role_of_de_facto_standards_on_the_web

b) Makulová, Soňa. 2006. K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2006, č. 04 [cit. 2009-04-11].
Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib064/makulova.htm ISSN 1336-0779

c) Makulová, Soňa. 2009. Osem problémov použiteľnosti, ktoré napriek vývoju internetu ostávajú stále v platnosti. In Newsletter. 1. marec 2009 [online], [cit. 2009-04-19].

d) McGovern, Gerry. 2003. Information architecture: webpage mental maps emerge. In New Thinking October 13, 2003 [online], [cit. 2009-04-19].
Dostupné na internete: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2003/nt_2003_10_13_map.htm

e) NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost. 2004. In Internet info 16. 9. 2004. [online ], [cit. 2009–04–06].
Dostupné na internete: http://www.iinfo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-uzivatele-weby-prilis-nectou/

f) Nielsen, Jakob. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s.

g) Nielsen, Jakob. 2007 a. Change vs. Stability in Web Usability Guidelines, In Jakob Nielsen´s Alertbox June 11, 2007 [online ], [cit. 2009–04–19].
Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/guidelines-change.html

h) Nielsen, Jakob. 2006. Avoid Within-Page Links, In Jakob Nielsen´s Alertbox February 21, 2006 [online ], [cit. 2009–04–19].
Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/within_page_links.html

i) Nielsen, Jakob. 1999. When Bad Design Elements Become the Standard. In Jakob Nielsen’s Alertbox Nov. 14, 1999 [online], [cit. 2009-04-06].
Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/991114.html

j) Nielsen, Jakob, Loranger, Hoa. 2006. Prioritizing Web Usability. Berkeley CA  : New Riders Press, 2006, 406 s.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Webové štandardy

Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia

24. september 2005

Dnešná doba je stále viac poznačená internetom a nárastom informácií v digitálnej forme. Internet svojim globálnym charakterom ovplyvnil život a prácu ľudí na celej planéte, v súčasnosti ho využíva viac ako 934 miliónov používateľov na...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.